Privacyverklaring

Inleiding
Beauty for Bjoeties en Voetinput nemen de privacy serieus en willen informatie over cliënten op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij hiermee omgaan. Wij verzoeken je deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. 

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Beauty for Bjoeties en Voetinput training en advies (onderdeel van Beauty for Bjoeties), beide praktijk- en kantoorhoudend te Voorburg aan de Menagerie 5.

Wanneer verwerken wij (persoons)gegevens?
Als je bij Beauty for Bjoeties een behandeling ondergaat, ga je automatisch akkoord met de verwerking van je (persoons)gegevens. Als je bij Voetinput een training/cursus/workshop gaat volgen, ga je automatisch akkoord met de verwerking van je (persoons)gegevens. Je geeft hiermee automatisch toestemming om gegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. De gegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd systeem en gebruikt om onze diensten te kunnen uitvoeren.

Alle gegevens die door Beauty for Bjoeties en Voetinput worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk verwerkt en bewaard. 

Verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ouders of voogd toestemming hebben verleend. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als men er van overtuigd is dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautyforbjoeties.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel
Afhankelijk van het type dienst, hieronder een overzicht van de gegevens die wij (kunnen) vastleggen, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard.

Gegevensdrager: Cliëntenkaart diverse behandelingen
Gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, BSN, beroep, gezondheidsgegevens via een vraaggesprek of intakeformulier, frequentie behandeling, Simms/zorgprofiel, verzekeringsgegevens, eigen wensen, behandeldata, (foto-)rapportage van de behandeling, verkoopgegevens producten.

Doel: Naam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
Het BSN en geboortedatum wordt gebruik om u aan te melden bij de podotherapeut en voor het opstellen van een factuur tbv uw ziektekostenverzekering.
De gezondheidsgegevens worden gebruikt om contra-indicaties in beeld te krijgen en de voortgang van de behandelingen te monitoren.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Gegevensdrager: Foto’s
Gegevens: In bepaalde situaties kunnen er foto's worden gemaakt van de huid, nagels, voeten. Deze foto's zijn alleen bestemd voor Beauty for Bjoeties.

Doel: Foto’s worden gemaakt om de voortgang van de behandeling te kunnen monitoren.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Gegevensdrager: Facturatie
Gegevens: (bedrijfs)naam, factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), openstaand saldo, cliëntgegevens.

Doel: Bovenstaande gegevens worden gebruikt om diensten te factureren.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Gegevensdrager: Aanmeldingsformulier cursus, training, lezing, workshop
Gegevens: Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, factuuradres, Provoetnummer, Procertnummer.

Doel: Naam, bedrijfsnaam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het contact over een te volgen cursus, training, lezing of workshop en daarmee ook de facturatie.
De lidmaatschapnummers worden gebruikt om accreditatiepunten in het Procert-register bij te schrijven.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Gegevensdrager: Contactverzoeken per telefoon, email, website
Gegevens: Naam, telefoonnummer, emailadres.

Doel: Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met je te leggen.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Beveiliging
Beauty for Bjoeties en Voetinput nemen de bescherming van gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk wordt gewekt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beautyforbjoeties.nl


Minderjarigen
Beauty for Bjoeties en Voetinput verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar indien daarvoor d.m.v. een formulier toestemming is gegeven door de ouder/voogd.

Gegevens inzien, corrigeren, verwijderen
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Het recht op inzage betreft alleen inzage in je eigen gegevens.

Als wij persoonlijke werkaantekeningen als geheugensteuntje gebruiken, dan vallen deze aantekeningen niet onder het inzagerecht.
Wil je gebruik maken van het recht op inzage of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een schriftelijk en gespecificeerd informatieverzoek naar info@beautyforbjoeties. Beauty for Bjoeties of Voetinput zal het verzoek in behandeling nemen en je binnen vier weken na ontvangst verder informeren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de jezelf wordt gedaan, vragen wij een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen waarbij je de BSN en/of andere paspoort-/id-nummers dient te blurren.
Beauty for Bjoeties en Voetinput beoordelen na een verzoek tot wijziging van je gegevens of verdere behandeling nog (goed) uitgevoerd kan worden. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Beauty for Bjoeties en Voetinput nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beauty for Bjoeties of Voetinput) tussen zit. 


Delen met anderen
Beauty for Bjoeties en Voetinput zullen uitsluitend gegevens verstrekken aan derden (bv. podotherapeut, huisarts, Procert) indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij verkopen je gegevens niet aan derden.


Klachten
Beauty for Bjoeties en Voetinput willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren om regelmatig de privacyverklaring van Beauty for Bjoeties of Voetinput te bekijken.

Deel deze pagina