Algemene Voorwaarden Beauty for Bjoeties

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty for Bjoeties en een cliënt waarop Beauty for Bjoeties deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Artikel 2 Diensten
Beauty for Bjoeties zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

Artikel 3 Afspraken en annulering
Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, via de website of via een SMS gemaakt worden.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty for Bjoeties door te geven. De afmelding kan telefonisch (voicemail), of per SMS geschieden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan berekend Beauty for Bjoeties 100% van het tarief voor de gereserveerde behandeling door aan de cliënt.
Indien de cliënt meer dan vijf tot tien minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak komt, dan mag Beauty for Bjoeties de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele behandeltarief berekenen.
Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Beauty for Bjoeties de afspraak annuleren en toch het gehele behandeltarief berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Beauty for Bjoeties, dient deze annulering door Beauty for Bjoeties zo spoedig mogelijk aan de cliënt te worden doorgegeven.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt, zoals bij een onverwachte ziekenhuisopname, een overlijden of een ongeval.

Artikel 4 Tarieven en betaling
Beauty for Bjoeties vermeldt alle tarieven van de behandelingen op de website. De vermelde tarieven zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, per pinbetaling of contant te voldoen. Het is niet toegestaan de factuur per overboeking betalen.

Beauty for Bjoeties is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Cliënten die op verwijzing van een podotherapeut een behandeling bij Beauty for Bjoeties hebben, betalen een eigen bijdrage die direct na de behandeling wordt voldaan. Van deze eigen bijdrage wordt niet afgeweken omdat Beauty for Bjoeties aan cliënten op verwijzing van een podotherapeut gehele behandelingen uitvoert en geen deelbehandelingen. 

Artikel 5 Personeel
Indien Beauty for Bjoeties dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

Artikel 6 Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Beauty for Bjoeties. De persoonlijke gegevens worden door Beauty for Bjoeties opgenomen in een geautomatiseerd systeem en handelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist.

Artikel 7 Geheimhouding
Beauty for Bjoeties is verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die de cliënt verstrekt tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty for Bjoeties verplicht is informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en diefstal
Beauty for Bjoeties kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

Beauty for Bjoeties is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

Beauty for Bjoeties heeft het recht een schadevergoeding te eisen van cliënt indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten in de salon/praktijk beschadigt.

Van diefstal wordt door Beauty for Bjoeties altijd melding gemaakt bij de politie. 

Artikel 9 Garantie
Beauty for Bjoeties geeft vijf dagen garantie op de behandeling. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd;
  • de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd;
  • de cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

Artikel 10 Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen, schriftelijk worden gemeld aan Beauty for Bjoeties.

Beauty for Bjoeties dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Beauty for Bjoeties de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Beauty for Bjoeties en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Artikel 11 Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag vertoont of blijft vertonen, heeft Beauty for Bjoeties het recht de cliënt de toegang tot de salon c.q. praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. 

Artikel 12 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Beauty for Bjoeties en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Deel deze pagina